Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBSELECT - VOI06 Chọn ô

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274829/problem/X
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/266261/problem/A

Cho một bảng hình chữ nhật kích thước 4×n ô vuông. Các dòng được đánh số từ 1 đến 4, từ trên xuống dưới, các cột được đánh số từ 1 đến n từ trái qua phải.

Ô nằm trên giao của dòng i và cột j được gọi là ô (i,j). Trên mỗi ô (i,j) có ghi một số nguyên aij , i =1, 2, 3, 4; j =1, 2, ..., n. Một cách chọn ô là việc xác định một tập con khác rỗng S của tập tất cả các ô của bảng sao cho không có hai ô nào trong S có chung cạnh. Các ô trong tập S được gọi là ô được chọn, tổng các số trong các ô được chọn được gọi là trọng lượng của cách chọn. Tìm cách chọn sao cho trọng lượng là lớn nhất.

Ví dụ: Xét bảng với n=3 trong hình vẽ dưới đây:

Cách chọn cần tìm là tập các ô S = {(3,1), (1,2), (4,2), (3,3)} với trọng lượng 32.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n là số cột của bảng.

Cột thứ j trong số n cột tiếp theo chứa 4 số nguyên a1j, a2j, a3j, a4j, hai số liên tiếp cách nhau ít nhất một dấu cách, là 4 số trên cột j của bảng.

Output

Gồm 1 dòng duy nhất là trọng lượng của cách chọn tìm được.

Example

Input:
3
-1 9 3
-4 5 -6
7  8 9
9  7 2

Output:
32

Hạn chế

Trong tất cả các test: n ≤ 10000, |aij| ≤ 30000. Có 50% số lượng test với n ≤ 1000.


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-09-25
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Vietnam Olympiad of Informatics 2006 - Bảng B

hide comments
2011-12-11 14:17:37 ƒ
Lỗi test rồi ad ơi
2011-09-18 16:37:27 trẻ trâu sủa gâu gâu


Last edit: 2012-01-01 00:09:15
2011-09-18 16:33:19 trẻ trâu sủa gâu gâuLast edit: 2012-01-01 00:09:32
2011-06-26 08:43:56 @__@
P/S xem hộ em sai test nào với ak
2011-02-28 02:58:14 ðẹp trai bẩm sinh
có test tập được chọn không là "một tập con khác rỗng"

Last edit: 2011-03-01 06:33:46
2011-01-04 07:04:18 thanhphuc
n=?
2011-01-02 14:27:19 1212
Có bao nhiêu cột vậy bạn?
2010-12-17 16:55:35 Cỏ 4 lá
trùi ui,test đúng còn j,sai đâu ,đọc lại đề đi bạn
2010-12-13 08:27:21 Ngô Thanh Hải
Test k0 chuẩn roài anh ơi !!!
Phải là :
3
-1 -4 7 9
9 5 8 7
3 -6 9 2
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.