Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBSELECT - VOI06 Chọn ô

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274829/problem/X
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/266261/problem/A

Cho một bảng hình chữ nhật kích thước 4×n ô vuông. Các dòng được đánh số từ 1 đến 4, từ trên xuống dưới, các cột được đánh số từ 1 đến n từ trái qua phải.

Ô nằm trên giao của dòng i và cột j được gọi là ô (i,j). Trên mỗi ô (i,j) có ghi một số nguyên aij , i =1, 2, 3, 4; j =1, 2, ..., n. Một cách chọn ô là việc xác định một tập con khác rỗng S của tập tất cả các ô của bảng sao cho không có hai ô nào trong S có chung cạnh. Các ô trong tập S được gọi là ô được chọn, tổng các số trong các ô được chọn được gọi là trọng lượng của cách chọn. Tìm cách chọn sao cho trọng lượng là lớn nhất.

Ví dụ: Xét bảng với n=3 trong hình vẽ dưới đây:

Cách chọn cần tìm là tập các ô S = {(3,1), (1,2), (4,2), (3,3)} với trọng lượng 32.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n là số cột của bảng.

Cột thứ j trong số n cột tiếp theo chứa 4 số nguyên a1j, a2j, a3j, a4j, hai số liên tiếp cách nhau ít nhất một dấu cách, là 4 số trên cột j của bảng.

Output

Gồm 1 dòng duy nhất là trọng lượng của cách chọn tìm được.

Example

Input:
3
-1 9 3
-4 5 -6
7  8 9
9  7 2

Output:
32

Hạn chế

Trong tất cả các test: n ≤ 10000, |aij| ≤ 30000. Có 50% số lượng test với n ≤ 1000.


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-09-25
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Vietnam Olympiad of Informatics 2006 - Bảng B

hide comments
2015-11-13 04:38:40
94.12??
2015-10-17 09:59:40 Ðỗ Tuấn Sơn
why 94.12?
2015-09-15 11:23:06 Phạm Huỳnh Nhật
QHĐ trạng thái à
2015-09-08 14:16:38
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-05-25 13:05:43 Prismatic
Nhầm có 1 trạng thái mà 100 -> 23.53 @@
2015-03-11 10:03:15 The Flash
:v 2 ðấm ac

Last edit: 2015-06-04 02:45:10
2014-12-25 16:04:03 Sơn Tùng M-TP
Lưu ý có test toàn số âm thì chọn 1 ô lớn nhất :D
2014-09-08 20:10:22 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
nhu [Zeus] ns toi bị lừa tình ở chỗ là tập khác rỗng
2014-09-06 14:28:05 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
Ngon =)))))
2014-08-24 16:59:39 [$Zeus$]
mình quên phải lấy 1 tập 'khác rỗng' nên đc 94.12 điểm... haizz

Last edit: 2014-08-24 16:59:57
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.