Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PCIRCLE - Vòng số nguyên tố

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pcircle


Một vòng tròn chứa 2*n vòng tròn nhỏ (Xem hình vẽ). Các vòng tròn nhỏ được đánh số từ 1 đến 2*n theo chiều kim đồng hồ. Cần điền các số tự nhiên từ 1 đến 2*n mỗi số vào một vòng tròn nhỏ sao cho tổng của hai số trên hai vòng tròn nhỏ liên tiếp là số nguyên tố. Số điền ở vòng tròn nhỏ 1 luôn là số 1.

clock3.jpg

Input

Số nguyên dương n ( 1 < n < 10 ) .

Output

Dòng đầu tiên ghi ra số k là số cách tìm được.
K dòng tiếp theo mỗi dòng ghi ra 1 cách điền các số vào các vòng tròn nhỏ. Cách điền nào có thứ tự từ điển nhỏ hơn thì xếp trước. Nếu K > 10000 thì chỉ cần ghi ra 10000 cách đầu tiên.

Ví dụ

Input:
4

Output:
4
1 2 3 8 5 6 7 4
1 2 5 8 3 4 7 6
1 4 7 6 5 8 3 2
1 6 7 4 3 8 5 2


Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-09-22
Thời gian chạy:10s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C CSHARP CPP C99 HASK JAVA OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PYTHON RUBY
Nguồn bài:Mr Lê Minh Hoàng

hide comments
2015-10-13 14:44:59
Đệ quy cộng 1 chút cận là AC :v :v
2015-09-08 14:17:24
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-07-10 12:56:49 Do Hong Huan
Bài gài dễ sợ
2015-06-22 13:52:11 Duongblue
biên dịch gặp lỗi là sao T_T T_T T_T nộp đi nộp lại 10l r :(((
2015-06-07 10:52:45 Sue
Thiếu mỗi dấu = mà WA 3 lần. Hic.
2015-06-04 09:14:09 The Flash
bài này đọc không kĩ kiểu gì cũng WA
2015-03-06 15:38:08 Ðặng Minh Tiến
http://dangminhtien.name.vn/pcircle-spoj-vong-so-nguyen-to/
2014-12-26 04:11:19 Prismatic
=)))) tưởng nếu k=10000 thì chỉ in ra là 10000 thôi, ai dè in hết số lượng và in 10000 cái dãy

Last edit: 2014-12-26 04:11:34
2014-10-28 15:57:45 never give up !!
đề không khó nhưng do đọc đề không kĩ sub mãi
2014-09-28 19:05:43 Phạm Mạnh Hưng
xuất ra K và min(K, 10000) kết quả. Hiểu nhầm WA 69 lần :((
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.