Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PBIR - IOI05 Birthday

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274827/problem/Q

Hôm nay là sinh nhật của Byteman. Có n đứa trẻ ở tiệc sinh nhật (tính cả Byteman), đánh số từ 1 đến n. Cha mẹ của Byteman đã chuẩn bị một cái bàn lớn và đã đặt n cái ghế quanh bàn. Khi bọn trẻ đến, chúng ngồi vào chỗ. Đứa trẻ số hiệu 1 ngồi vào một chỗ. Sau đó đứa trẻ số 2 ngồi vào ghế bên trái,v.v... Đứa trẻ thứ n ngồi giữa đứa trẻ số hiệu 1 và n-1.

Cha mẹ của Byteman biết bọn trẻ rất rõ; họ biết một số em có tính hay nói chuyện ồn ào nếu ngồi cạnh nhau. Do đó hai bác sắp xếp lại chỗ ngồi của đám trẻ theo một thứ tự nhất định được mô tả bởi một hoán vị p1,p2, . . . ,pn (p1,p2, . . . ,pn là các số nguyên phân biệt từ 1 đến n) — đứa trẻ p1 ngồi giữa đứa trẻ pn và p2, đứa trẻ pi (với i = 2 ,3 , . . . ,n-1 ) ngồi giữa đứa trẻ pi-1 và pi+1, và đứa trẻ pn ngồi giữa đứa trẻ pn-1 và p1. Lưu ý rằng đứa trẻ p1 có thể ngồi ở bên trái hoặc phải đứa trẻ pn.

Để sắp xếp các đứa trẻ theo thứ tự này, cha mẹ của Byteman phải di chuyển mỗi đứa trẻ vòng quanh bàn về bên trái hoặc bên phải theo một số lượng ghế. Với mỗi đứa trẻ, họ phải quyết định đứa trẻ sẽ di chuyển thế nào, nghĩa là họ phải chọn một hướng (trái hoặc phải) và khoảng cách (số lượng ghế). Khi họ ra hiệu, các đứa trẻ sẽ đứng lên cùng một lúc, di chuyển đến chỗ của mình và đồng loạt ngồi xuống.

Việc sắp xếp chỗ ngồi đã làm hỗn loạn buổi tiệc. Độ hỗn loạn của buổi tiệc được tính bằng khoảng cách lớn nhất mỗi đứa trẻ di chuyển. Cha mẹ của Byteman muốn chọn cách sắp chỗ sao cho độ hỗn loạn là nhỏ nhất. Bạn hãy giúp họ nhé.

Yêu cầu

Viết chương trình nhập vào số lượng đứa trẻ và hoán vị mô tả sơ đồ chỗ ngồi mà cha mẹ Byteman muốn s8a1p xếp lại, tính và in ra độ hỗn loạn nhỏ nhất.

Dữ liệu

Dòng đầu tiến chứa một số nguyên n (1 ≤ n ≤ 1 000 000 ). Dòng thứ hai chứa n số nguyên p1,p2, . . . ,pn, cách nhau bởi khoảng trắng. Các số p1,p2, . . . ,pn tạo thành một hoán vị của tập {1 ,2 , . . . ,n}.

Kết quả

In ra một số nguyên duy nhất: độ hỗn loạn nhỏ nhất.

Ví dụ

Dữ liệu
6
3 4 5 1 2 6

Kết quả
2

Hình bên trái mô tả sơ đồ chỗ ngồi ban đầu. Hình giữa mô tả kết quả của quá trình đổi chỗ sau: đứa trẻ 1, 2 di chuyển 1 vị trí, đứa trẻ 3, 5 di chuyển 2 vị trí; đứa trẻ 4, 6 giữ nguyên chỗ ngồi. Còn một cách đổi chỗ khác, được mô tả trong hình bên phải. Trong cả hai cách, không có đứa trẻ nào phải di chuyển quá 2 ghế.


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-12-18
Thời gian chạy:0.400s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:IOI 2005 - Birthday

hide comments
2013-08-02 09:30:09
80 dòng AC.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.