Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

IOI05 Birthday Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
34 109 99 0 10 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-09-11 08:16:08 ɐoɥuɐʌ 100 0.81 5.2M

C++

4.3.2

2 2011-02-26 15:05:29 RR 100 2.89 18M

C++

4.3.2

3 2011-06-18 17:48:41 Tue Le 100 0.74 17M

PAS-FPC

4 2011-06-20 05:59:46 Nguyên 100 0.67 10M

C++

4.3.2

5 2011-06-23 08:36:50 Phạm Thanh Tùng 100 2.54 6.5M

CPP

6 2012-03-22 16:32:48 K181129 100 0.85 10M

CPP

7 2012-08-25 08:27:41 kunn 100 0.77 4.7M

C++

4.3.2

8 2012-08-27 18:24:46 VDQD 100 2.29 0k

C++

4.3.2

9 2012-08-28 16:48:42 Thanh Nguyen 100 11.10 42M

PAS-FPC

10 2012-08-28 21:10:37 con_nha_ngheo 100 1.12 14M

PAS-FPC

11 2012-08-29 09:40:04 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 1.31 6.5M

CPP

12 2012-09-16 05:20:11 Minh Hiếu 100 0.73 5.0M

PAS-FPC

13 2012-09-20 19:24:31 Nguyễn Mai Lan 100 1.62 15M

C++

4.3.2

14 2012-12-29 00:26:57 Think like Nguyễn Mai Lan 100 1.19 22M

C++

4.3.2

15 2013-02-17 04:19:06 Nguyễn Hoàng Phương 100 0.71 13M

PAS-FPC

16 2013-05-25 15:15:39 100 1.08 29M

C++

4.3.2

17 2013-06-01 04:14:49 Nam 100 1.31 14M

C++

4.3.2

18 2013-06-06 20:24:09 nigga pls 100 0.66 5.2M

PAS-FPC

19 2013-08-10 11:36:11 WAF | BurNIng 100 1.32 7.9M

PAS-FPC

20 2013-12-14 07:58:26 anh chỉ yêu mình em...who are you? 100 1.09 29M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.