Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKTICK - Xếp hàng mua vé

Có N người sắp hàng mua vé dự buổi hoà nhạc. Ta đánh số họ từ 1 đến N theo thứ tự đứng trong hàng. Mỗi người cần mua một vé, song người bán vé được phép bán cho mỗi người tối đa hai vé. Vì thế, một số người có thể rời hàng và nhờ người đứng trước mình mua hộ vé. Biết ti là thời gian cần thiết để người i mua xong vé cho mình. Nếu người i+1 rời khỏi hàng và nhờ người i mua hộ vé thì thời gian để người thứ i mua được vé cho cả hai người là ri.

Yêu cầu: Xác định xem những người nào cần rời khỏi hàng và nhờ người đứng trước mua hộ vé để tổng thời gian phục vụ bán vé là nhỏ nhất.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa số N (1 ≤ N ≤ 60000).
  • Dòng thứ 2 ghi N số nguyên dương t1, t2, ..., tN. (1 ≤ ti ≤ 30000)
  • Dòng thứ ba ghi N-1 số nguyên dương r1, r2, ..., rN-1. (1 ≤ ri ≤ 30000)

Kết qủa

In ra tổng thời gian phục vụ nhỏ nhất.

Ví dụ

Dữ liệu:
5
2 5 7 8 4
4 9 10 10 

Kết qủa
18

Dữ liệu:
4
5 7 8 4
50 50 50 

Kết qủa
24

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-01-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Practice Round

hide comments
2021-05-27 18:03:09
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/NKTICK
2020-08-17 14:20:57
good AC :))
Tham khảo code C++ : https://fc.lc/XepHangMuaVe

Last edit: 2020-08-17 14:21:39
2020-01-25 14:24:56
Học sinh thầy Thiên, đệ tử anh Thức tự tin 1 đấm ac
2019-09-20 04:53:16
duonght AC 1 đấm :)
2019-07-19 06:35:19
GHK 1 đấm AC
2019-06-28 08:12:17
one hit AC :D
2019-03-25 17:12:36
Tran Duc Manh k52 1 dam :))))))
2019-01-10 03:36:34
Học trò yêu dấu cô Trang 1 phát ac =))
2018-12-11 14:41:05
cho hoi 0-WE-test-0 la gi vay
2018-10-27 05:04:10
0,1 dam AC ngay
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.