Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKTEST - Kiểm tra chương trình

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274825/problem/V

Test tuy không phải là phương pháp để chứng minh tính đúng đắn của chương trình, nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi để phát hiện lỗi sai và tăng độ tin cậy. Có nhiều phương pháp hiệu chỉnh chương trình, nhưng nội dung chủ yếu vẫn dựa trên cơ sở chọn các bộ tests để đi vào các nhánh khác nhau của chương trình.

Cho mô tả chương trình dưới dạng các dòng lệnh. Các lệnh tuyến tính được ký hiệu là S, lệnh rẽ nhánh không đầy đủ được xác định bởi 2 câu lệnh IF và END_IF, lệnh rẽ nhánh đầy đủ được xác định bởi 3 câu lệnh IF, ELSE, và END_IF. Điều kiện sau IF được bỏ qua trong mô tả. Chương trình kết thúc bằng lệnh ENDPROGRAM.

Yêu cầu: xác định số lượng tests cần thiết để kiểm tra tất cả các nhánh của chương trình.

Dữ liệu

Gồm nhiều dòng, mô tả một chương trình theo định dạng đã nêu.

Kết qủa

Gồm 1 dòng duy nhất, chứa số lượng tests cần thiết để kiểm tra tất cả các nhánh của chương trình.

Giới hạn

Kết quả không vượt quá 231-1

Ví dụ

Dữ liệu:
S
IF
S
S
ELSE
IF
IF
S
ELSE
S
END_IF
S
ELSE
S
END_IF
END_IF
S
ENDPROGRAM

Kết qủa
4

Dữ liệu:
S
IF
END_IF
ENDPROGRAM

Kết qủa
2

Dữ liệu:
S
S
ENDPROGRAM

Kết qủa
1

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-01
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:UVA

hide comments
2018-02-01 17:06:54
ad cho bài giải đi k hiểu đề bài
2016-12-15 16:52:25
bài dễ 1 hit
2016-11-27 06:19:51 hồ vãn tuấn
de la the loai gi vay?
2016-10-17 05:11:24
30 diem la kq= so lenh END_IF +1 nha :)))
2015-08-09 07:45:27 Sue
chả hiểu đề nói cái gì :v
thế mà làm vẫn đc 30 :v
2014-09-23 10:23:11 Gao ~ Uruku
cac ct lenh co tach roi dk ko a
2014-06-22 05:01:17 Nguyễn Vãn Lương
cho em cai dan thuat toan dc khong
the nay kho hieu qua
2012-03-17 09:04:50 maN
very good
2012-03-12 15:14:05 Nguyễn Mạnh Tuấn
anh admin giải thích các ví dụ đi.khó hiểu thật
2011-11-20 07:37:49 Lucky Pham
đọc file hay sữ dụng stdin nhỉ
stdin sao enter như định dạng được ??
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.