Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKTEST - Kiểm tra chương trình

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nktest


Test tuy không phải là phương pháp để chứng minh tính đúng đắn của chương trình, nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi để phát hiện lỗi sai và tăng độ tin cậy. Có nhiều phương pháp hiệu chỉnh chương trình, nhưng nội dung chủ yếu vẫn dựa trên cơ sở chọn các bộ tests để đi vào các nhánh khác nhau của chương trình.

Cho mô tả chương trình dưới dạng các dòng lệnh. Các lệnh tuyến tính được ký hiệu là S, lệnh rẽ nhánh không đầy đủ được xác định bởi 2 câu lệnh IF và END_IF, lệnh rẽ nhánh đầy đủ được xác định bởi 3 câu lệnh IF, ELSE, và END_IF. Điều kiện sau IF được bỏ qua trong mô tả. Chương trình kết thúc bằng lệnh ENDPROGRAM.

Yêu cầu: xác định số lượng tests cần thiết để kiểm tra tất cả các nhánh của chương trình.

Dữ liệu

Gồm nhiều dòng, mô tả một chương trình theo định dạng đã nêu.

Kết qủa

Gồm 1 dòng duy nhất, chứa số lượng tests cần thiết để kiểm tra tất cả các nhánh của chương trình.

Giới hạn

Kết quả không vượt quá 231-1

Ví dụ

Dữ liệu:
S
IF
S
S
ELSE
IF
IF
S
ELSE
S
END_IF
S
ELSE
S
END_IF
END_IF
S
ENDPROGRAM

Kết qủa
4

Dữ liệu:
S
IF
END_IF
ENDPROGRAM

Kết qủa
2

Dữ liệu:
S
S
ENDPROGRAM

Kết qủa
1

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-01
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:UVA

hide comments
2010-08-28 00:43:04 tauit_dnmd
cái test này
"
S
IF
S
S
ELSE
IF
IF
S
ELSE
S
END_IF
S
ELSE
S
END_IF
END_IF
S
ENDPROGRAM
"
kết quả ra 3 nhánh cần test thôi chứ sao lại 4.Ai giải thích với.
2010-01-05 18:24:50 Candy 50cc
BAI~ NAY hay day
2009-08-27 12:29:54 bkama
DE NGHI SUA LAI DE BAI! TEST2
Dữ liệu:
S
IF
END_IF
ENDPROGRAM

Kết qủa
2
SUA LAI KET QUA 1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.