Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKDIVSEQ - Dãy chia hết

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274823/problem/X

Thầy Hoàng xây dựng một dãy số vô hạn A từ dãy các số nguyên dương bằng cách lần lượt xét các số tự nhiên bắt đầu từ 1 và lần lượt chọn các số cho dãy A theo quy tắc : chọn một số chia hết cho 1 (hiển nhiên là số 1), sau đó là hai số chia hết cho 2, tiếp theo là 3 số chia hết cho 3, 4 số chia hết cho 5, 5 số chia hết cho 5…. Như vậy các số đầu tiên của dãy A là: 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 54, …..

Thầy Hoàng tìm ra quy luật xác định một cách nhanh chóng các phần tử của dãy. Bạn là người lập trình giỏi, hãy giúp các bạn Đội tuyển Toán viết chương trình kiểm tra quy luật mà Thầy Hoàng tìm ra có đúng hay không.

Yêu cầu: Cho số tự nhiên N. Hãy xác định số thứ N của dãy số.

Dữ liệu

Chứa duy nhất số N (1≤ N ≤100000).

Kết quả

Ghi ra số thứ N tìm được.

Ví dụ

Dữ liệu
10
Kết quả
28

Dữ liệu
13
Kết quả
40

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2009-01-04
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Sec. 9 Team Selection Test, District I HCMC, 2008

hide comments
2012-02-20 07:08:51 Tran minh dang
eo`. chay cham ưa'

Last edit: 2012-02-20 07:09:26
2012-02-20 06:50:53 Nguyen Cao Huy
oi

2011-10-16 13:16:32 Nguyễn Hữu Hùng
Mình làm theo cách sinh dãy ra rồi in kết quả, dãy sinh ra các phần tử đầu giống như đề bài vậy mà nộp lên bị 0 điểm 0s mà 0mem
Bạn nào AC rồi cho mình hỏi các test sau mình ra kết quả thế có đúng chưa vậy?
N=12345 KQ=1289127
N=23456 KQ=3379124
N=34567 KQ=6047685
N=56789 KQ=12740285
N=99999 KQ=29780481
N=100000 KQ=29780928
2011-09-17 13:56:50 Heo
0h! Thanks ban Viet nhiu nha. Nhin` jai? thjk' kai' pix lam` lun :d
2011-03-15 18:00:25 Master Shang
test dung tren may, ma khi nop lai dc 0???ko hieu
2009-12-14 02:47:20 PROTOS
4 so chia het cho 4 chu
2009-12-12 03:55:33 viet
4*6
2009-12-12 03:54:53 viet
toi thay 1*1=1
2*1=2
2*2=4
3*2=6
3*3=9
3*4=12
4*4=16
4*5=20
5*5=25
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.