Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKDIVSEQ - Dãy chia hết

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274823/problem/X

Thầy Hoàng xây dựng một dãy số vô hạn A từ dãy các số nguyên dương bằng cách lần lượt xét các số tự nhiên bắt đầu từ 1 và lần lượt chọn các số cho dãy A theo quy tắc : chọn một số chia hết cho 1 (hiển nhiên là số 1), sau đó là hai số chia hết cho 2, tiếp theo là 3 số chia hết cho 3, 4 số chia hết cho 5, 5 số chia hết cho 5…. Như vậy các số đầu tiên của dãy A là: 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 54, …..

Thầy Hoàng tìm ra quy luật xác định một cách nhanh chóng các phần tử của dãy. Bạn là người lập trình giỏi, hãy giúp các bạn Đội tuyển Toán viết chương trình kiểm tra quy luật mà Thầy Hoàng tìm ra có đúng hay không.

Yêu cầu: Cho số tự nhiên N. Hãy xác định số thứ N của dãy số.

Dữ liệu

Chứa duy nhất số N (1≤ N ≤100000).

Kết quả

Ghi ra số thứ N tìm được.

Ví dụ

Dữ liệu
10
Kết quả
28

Dữ liệu
13
Kết quả
40

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2009-01-04
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Sec. 9 Team Selection Test, District I HCMC, 2008

hide comments
2015-09-19 17:54:18
2` ~ lam vo van dc 90 nek@@
2015-08-27 16:02:39
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/08/27/day-chia-het-nkdivseq/

Last edit: 2015-10-02 02:42:33
2015-07-13 17:34:50 Bee
10 năm trước 10đ 10 năm sau can đảm thử lại và đã AC một cách tự lực cánh sinh.
2015-04-05 07:43:39
1 đấm AC rùi :)))
2015-02-27 19:11:36 Sue
đập công thức đc có 50đ :(
2015-02-06 06:39:04 Con Bò Huyền Thoại
http://dangminhtien.name.vn/blog/2015/02/06/nkdivseq-spoj-day-chia-het/
2014-11-21 16:26:09 Nguyễn Mai Phương
bài này đc 70 là lí do gì ạ?
2014-10-04 18:44:56 Nguyễn Ðức Linh
ai biết bài này có test hiểm k?
2014-10-04 18:44:56 Nguyễn Ðức Linh
ai biết bài này có test hiểm k?
2014-08-11 17:37:10 No One
sao trên máy chạy 10^5 có 0.4s mà gửi bài đc có 60 mà 0.97s lận :(((((
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.