Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKDEC - Trang trí dàn đèn

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkdec


Nhân dịp Giáng sinh và năm mới, một cửa hàng lắp đặt một dàn đèn có dạng bảng hình chữ nhật m x n. Trên dàn đèn có một số vị trí cần lắp đặt bóng đèn. Cửa hàng muốn trang trí dàn đèn bằng các bóng đèn màu. Để thật đẹp mắt, cửa hàng muốn các bóng đèn nằm trên cùng hàng hoặc cùng cột đều khác màu nhau! Nhưng để đảm bảo sự hài hòa, dàn đèn không nên có quá nhiều màu.

Bạn hãy giúp cửa hàng trang trí dàn đèn, sao cho số loại bóng đèn màu cần sử dụng là ít nhất!

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên m, n (1 ≤ m, n ≤ 100)
  • m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n kí tự '0' hoặc '1' thể hiện dàn đèn, kí tự '1' cho biết vị trí cần lắp đặt bóng đèn.

Kết qủa

  • Dòng đầu tiên: chứa số nguyên p là số loại bóng đèn màu ít nhất cần sử dụng.
  • Dòng thứ i trong số m dòng tiếp theo chứa n số nguyên, số thứ j là chỉ số màu của bóng đèn ở vị trí tương ứng, hoặc là 0 nếu ở vị trí tương ứng không cần lắp đặt bóng đèn. Các màu được đánh số từ 1 đến p.

Ví dụ

Dữ liệu:
5 10
1100111010 
0011000101 
0001011000 
0110001010 
1111010100

Kết qủa
6
3 2 0 0 4 5 6 0 1 0 
0 0 2 3 0 0 0 4 0 1 
0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 
0 3 1 0 0 0 4 0 2 0 
2 4 3 5 0 6 0 1 0 0

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-01-07
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2013-09-05 15:38:53 CQT Xấu Trai
p/s cho mình hỏi bài của mình WA hay TLE vậy? (ID: 9988228)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.