Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Trang trí dàn đèn Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
297 1258 1184 0 74 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-03-10 12:35:51 Lê Thị Thúy 100 0.00 436k

PAS-FPC

2 2008-03-10 12:37:46 Peral 100 0.00 472k

PAS-FPC

3 2008-03-15 02:37:04 nt_d2 100 0.00 392k

PAS-FPC

4 2008-07-24 12:05:43 ConanKudo 100 0.00 324k

PAS-FPC

5 2008-09-18 10:23:19 . 100 0.00 276k

PAS-FPC

6 2008-09-25 12:18:55 khanhptnk 100 0.00 1.2M

PAS-FPC

7 2008-09-25 19:22:24 Kamiki Ryunosuke 100 0.00 432k

PAS-FPC

8 2008-09-27 08:35:31 QR 100 0.00 348k

PAS-FPC

9 2009-01-31 11:27:39 RR 100 0.00 532k

PAS-FPC

10 2009-02-09 18:50:42 Nobita1604 100 0.00 420k

PAS-FPC

11 2009-06-20 05:28:42 Nguyễn Quang Anh 100 0.00 424k

PAS-FPC

12 2009-06-21 04:43:37 The Trung Nguyen 100 0.00 432k

PAS-FPC

13 2009-06-21 16:32:50 Phạm Thanh Tùng 100 0.00 444k

PAS-FPC

14 2009-07-24 19:47:16 giangpro93 100 0.00 512k

PAS-FPC

15 2009-11-13 09:09:53 Hy Trường Sơn 100 0.00 284k

PAS-FPC

16 2010-11-27 19:22:47 Lê Minh Hoàng 100 0.00 352k

PAS-FPC

17 2010-12-28 17:58:42 Huy Luu 100 0.00 556k

PAS-FPC

18 2011-04-01 16:37:09 Thỏ con làm bánh 100 0.00 516k

PAS-FPC

19 2011-07-03 23:08:51 NPD 100 0.00 12M

PAS-FPC

20 2011-10-28 13:50:01 . 100 0.00 500k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.