MTRIAREA - Maximum Triangle Area

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mtriarea


 

Cho n điểm trên mặt phẳng. Tìm tam giác có diện tích lớn nhất tạo được từ n điểm này.

 

Input

 

Gồm một vài test case. Dòng đầu của mỗi test là số nguyên n, số điểm trên mặt phẳng. Mỗi dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên xi, yi là tọa độ điểm thứ i. Kết thúc các bộ test là số -1. Chú ý 1 ≤ n ≤ 50000 và −10^4 ≤ xi, yi ≤ 10^4 với i = 1 . . . n.

Sample Input
3
3 4
2 6
2 7
5
2 6
3 9
2 0
8 0
6 5
-1

Output

 

In ra trên mỗi dòng là diện tích lớn nhất của mỗi test, gồm 2 số thập phân sau dấu phẩy.

Sample output
0.50
27.00


Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-02-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Pre Shanghai 2004

hide comments
2019-10-13 13:34:22
n ^ 3 cx AC. Ez
2019-09-09 14:07:55
1 đấm trâu cũng AC. Ez
-Nhật Huy-
2017-06-17 17:20:33
trâu cũng AC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.