MRECAMAN - Recaman’s Sequence

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mrecaman


Dãy Recaman được định nghĩa như sau : a0 = 0 ; với m > 0, a(m) = a(m−1) − m nếu a(m) là dương và chưa xuất hiện trong dãy, ngược lại a(m) = a(m−1) + m. Một số phần tử đầu tiên của dãy là 0, 1, 3, 6, 2, 7, 13, 20, 12, 21, 11, 22,10, 23, 9 · · · .

Cho k, tính ak.

Input

Gồm vài test case, mỗi dòng chứa một số nguyên k. (0<=k<=500000). Kết thúc là số -1.


Sample Input
7
10000
-1

Output

 
In ra ak trên 1 dòng.

Sample output
20
18658


Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-02-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Pre Shanghai 2004

hide comments
2022-02-28 02:29:45
không biết Nguyễn Dương Hoàng Phúc là thằng nào nhưng bài này 1 đấm AC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2021-05-27 18:02:01
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/MRECAMAN
2020-04-05 16:21:38
e đã code theo đúng những j đề bài nói nhưng ko hiểu sao lại ra kq sai huhu ;-;
2019-12-17 09:46:18
jotaro
2017-03-18 15:48:54
người việt nam ac ko mảng hằng nhé :)
2015-09-04 09:29:40 Thắng Ðam Mê
Bản thân cái đề đã gợi ý cách giải :))
2014-11-27 14:18:55 Hồ Tuấn Kiệt
Xác nhận sinh hết ra bằng for trâu cũng có 0.04s thôi :v

Last edit: 2014-12-26 10:37:27
2014-07-04 10:25:43 Xiao Lang
Code 15 dòng đấm phát chết luôn
2014-01-22 15:26:03 Kiều Quốc Đạt
Bài này for là ok rồi
2013-04-06 15:35:12 a;slkfjasl;fkj
why sẩm ma

Làm cho cả dãy số thấy tạo ra được mà :(, nạp lên kq sai hết :((
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.