M3TILE - LATGACH3

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274710/problem/L
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274501/problem/Y
Đếm số cách lát hình chữ nhật 3xn bằng các domino 2x1? 

Dữ liệu vào gồm nhiều testcase kết thúc là số -1. 
Mỗi testcase là một số nguyên n, 0 ≤ n ≤ 30. 

Với mỗi test case, in ra số nguyên là đáp số trên một dòng.

SAMPLE INPUT

2
8
12
-1

SAMPLE OUTPUT

3
153
2131

Được gửi lên bởi:~!(*(@*!@^&
Ngày:2009-02-17
Thời gian chạy:0.600s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:ACM

hide comments
2012-11-16 01:50:14 Phạm Quốc Du Thiên
nhi phan
2012-10-09 14:52:07 Stupider
bài này n lẻ ko xếp đc thì in ra gì đây @@
2011-02-01 09:12:55 em gà nhưng thật thà


Last edit: 2011-02-07 08:19:43
2010-01-27 03:16:43 Jindo
Nếu không có cách lát thì bạn in ra 0
2009-12-13 09:42:54 anonymous
Nếu n=1 thì không lát đủ được, vậy write ra thế nào nhỉ?

Last edit: 2009-12-13 09:43:39
2009-03-10 20:01:36 ~!(*(@*!@^&
SPOJ - GNY07 - tuong tu.
2009-03-05 10:17:23
giới hạn cho n nhỏ quá nên bài này dùng một mảng lưu hết kq cũng dc.
2009-02-25 16:47:37 ~!(*(@*!@^&
https://www.spoj.pl/problems/BYTESH1/ - giong LATGACH3
2009-02-20 12:50:50 Tue Le
Chú ý:
với n=0 thì in ra 1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.