M3TILE - LATGACH3

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274710/problem/L
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274501/problem/Y
Đếm số cách lát hình chữ nhật 3xn bằng các domino 2x1? 

Dữ liệu vào gồm nhiều testcase kết thúc là số -1. 
Mỗi testcase là một số nguyên n, 0 ≤ n ≤ 30. 

Với mỗi test case, in ra số nguyên là đáp số trên một dòng.

SAMPLE INPUT

2
8
12
-1

SAMPLE OUTPUT

3
153
2131

Được gửi lên bởi:~!(*(@*!@^&
Ngày:2009-02-17
Thời gian chạy:0.600s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:ACM

hide comments
2020-03-24 13:07:04
bài giới hạn 30 nhưng mọi người đừng giới hạn mảng 30 nha :))
2019-01-17 10:17:46
1 đấm AC.
2018-06-29 11:50:43
Xem code:
https://vietcodes.github.io/code/146/
2018-01-10 13:35:33
code cho ae nào cần
f[0][5]=1;
for(int i=1;i<=30;i++)
{
f[i][1]=f[i-1][2];
f[i][2]=f[i-1][1]*2+f[i-1][3]+f[i-1][5]*2;
f[i][3]=f[i-1][2];
f[i][4]=f[i-1][1]+f[i-1][5];
f[i][5]=f[i-1][4];
}
while(cin>>n)
{
if(n!=-1)cout<<f[n][1]+f[n][5]<<endl;
}
2017-11-24 03:47:18
0 ghi ra 1 :))) quỳ thánh cho test bóp vãi
2017-07-28 10:14:47
Bài này làm như đéo...Bực mìh
2016-12-15 09:02:56
1,0,3,0,11,0,41,0,153,0,571,0,2131,0,7953,0,29681,0,110771,0,413403,0,1542841,0,5757961,0,21489003,0,80198051,0,299303201

:))
2015-07-10 05:08:40 Bee
bài khó
2013-10-29 08:37:32 b_mta
Mọi người chú ý. nếu n=0 thì nó in ra 1. Chứ không in ra 0.
Hài quá
2013-10-22 15:27:54 dffff
o day co ai o viet nam k
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.