Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LSCSC - Cấp số cộng

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/lscsc


Cho dãy 2 * n số tìm cấp số cộng có độ dài n .

Giới hạn : n <= 10^5, | a[i]| <= 10^9.

INPUT :  Dòng đầu tiên chứa số n.

             Dòng thứ 2 chứa 2 *n số nguyên a[1], a[2], .....a[2 * n].

OUTPUT : Dòng duy nhất chứa giá trị của số hạng đầu tiên và công sai của cấp số. Nếu có nhiều kết quả thì in ra giá trị bất kỳ.

VÍ DỤ:

INP :

3

8 7 1 5 4 3

OUT:

1 3 


Được gửi lên bởi:Minh^^
Ngày:2011-11-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2011-11-03 04:15:59 Minh^^
Luôn có kq
2011-11-03 03:35:23 Nguyễn Hữu Hùng
Công sai có <= 0 được không?
Nếu không có đáp án thì in ra gì?
2011-11-03 03:09:29 Normal Skills
công sai 0 được hok PS
2011-11-02 17:46:50 Noyethug
tất nhiên là đc.....chọn n số mà.......dài hơn n số thỳ cắt bớt đi là đc............
2011-11-02 17:40:48 Normal Skills
day~ co' n+1 so hang, ma` minh` tinh n co duoc hok PS ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.