Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LSCSC - Cấp số cộng

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/lscsc


Cho dãy 2 * n số tìm cấp số cộng có độ dài n .

Giới hạn : n <= 10^5, | a[i]| <= 10^9.

INPUT :  Dòng đầu tiên chứa số n.

             Dòng thứ 2 chứa 2 *n số nguyên a[1], a[2], .....a[2 * n].

OUTPUT : Dòng duy nhất chứa giá trị của số hạng đầu tiên và công sai của cấp số. Nếu có nhiều kết quả thì in ra giá trị bất kỳ.

VÍ DỤ:

INP :

3

8 7 1 5 4 3

OUT:

1 3 


Được gửi lên bởi:Minh^^
Ngày:2011-11-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2013-11-16 19:13:53 (+_+)
Bài này sao em lam hoai mà toàn quá time???
2013-11-15 02:21:26 Nguyễn Hưng


Last edit: 2013-11-15 02:21:36
2012-01-02 14:07:57 Minh^^
Có bạn chép code của tác giả =.=, mình không nói bạn là ai nhưng đề nghị hành động này không tiếp diễn

Last edit: 2012-01-03 13:59:53
2011-11-16 10:51:25 Joo PiPi
Số em đen quá >"< :((
2011-11-07 08:31:26 (^_^)
ai có cách gì help đi
2011-11-05 08:33:47 Noyethug
|a[i]|<=10^9
2011-11-04 14:30:05 Nguyễn Ngọc Anh
Cận dưới của a[i] là bao nhiêu vậy PS ?
2011-11-03 07:42:48 Submit 100 lần AC 1 lần
dãy cần tìm là 1,4,7 (số đầu 1, công sai 3)

Last edit: 2011-11-03 07:44:47
2011-11-03 05:37:50 Mình là con bố mẹ mình
ai đó giải thích hộ em cái output ví dụ cái
2011-11-03 04:35:53 Lệ Rơi
công sai 0 được k ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.