Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ )

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/liq


Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử A[1], A[2], ... A[N].
Biết rằng dãy con tăng đơn điệu là 1 dãy A[i1],... A[ik] thỏa mãn
i1 < i2 < ... < ik và A[i1] < A[i2] < .. < A[ik]. Hãy cho biết dãy con tăng đơn điệu dài nhất của dãy này có bao nhiêu phần tử?

Download test và solution (C/C++, Pascal) tại đây.

Input

  • Dòng 1 gồm 1 số nguyên là số N (1 ≤ N ≤ 1000).
  • Dòng thứ 2 ghi N số nguyên A[1], A[2], .. A[N] (1 ≤ A[i] ≤ 10000).

Output

Ghi ra độ dài của dãy con tăng đơn điệu dài nhất.

Ví dụ

Input:
6
1 2 5 4 6 2 

Output:
4

Giải thích test ví dụ: Dãy con dài nhất là dãy A[1] = 1 < A[2] = 2 < A[4] = 4 < A[5] = 6, độ dài dãy này là 4.

Gợi ý: Sử dụng phương pháp Quy Hoạch Động. F[i]: Độ dài dãy con đơn điệu tăng dài nhất mà phần tử cuối cùng là số A[i] này.


Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-09-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:20000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Dân gian

hide comments
2021-05-27 18:01:24
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/LIQ
2020-08-19 12:52:40
100 là ac phải không ạ?
2019-10-25 15:07:02
Test mẫu tải về chấm đúng hết, up lên chấm sai

Last edit: 2019-10-25 15:07:23
2019-03-17 16:44:54
hình như test pascal có vấn đề!
2018-07-21 21:42:47
test pascal có vấn đề à ae !
2018-07-16 10:30:28
c1: https://ideone.com/uEdtSR
c2: https://ideone.com/FSKpEA
c3: https://ideone.com/6MNV52
2017-11-15 02:37:23
nhật hào sạch
2017-09-22 02:54:54
kham khảo
https://vietcodes.github.io/code/81/
2017-08-02 16:32:46
Ac..https://ideone.com/Ct7uEL
2016-11-10 09:38:17
làm sao để lấy test chạy bài này?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.