Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LEM1 - COIN

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274821/problem/C

Cho N đồng xu có bán kính lần lượt là các số thực dương r1.. rN. Được đặt xung quanh một vòng tròn sao cho:

Mỗi đồng xu tiếp xúc với 2 đồng xu đặt cạnh nó và tiếp xúc với vòng tròn.

Biết được bán kính của từng đồng xu. Yêu cầu: Tìm bán kính vòng tròn

Input

Dòng đầu ghi số nguyên dương N

Dòng tiếp theo ghi N số ri ( 1 ≤ i ≤ N )

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi bán kính hình tròn ( độ chính xác đến 3 chữ số sau dấu phẩy )

Example

Input:
4
2 2 2 2
Output:
0.828

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 10000
  • 1 ≤ ri ≤ 100000

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-03-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Lê Thủy Thạch

hide comments
2018-12-25 16:46:03
sai số 1e-12 nha cho mấy bạn 9.09 hay 81.06
2018-08-30 15:25:42
pi=3.1415926535898 nha !!
2016-02-26 03:48:14 Sơn Tùng M-TP
9.09
8-o
2015-11-10 04:20:46
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/11/10/coin-lem1/
2015-09-30 05:41:23
nghĩ cả sáng mới ra, bài này ảo thiệt nhất là đoạn xử lý số thực số pi càng đúng thì kết quả mới chính xác
2015-09-15 05:22:06 N�ng D�n John
http://nhatkynghiencuu.blogspot.com/2015/06/bo-suu-tap-cac-ong-xu-ma-lem1-spoj.html
2015-09-08 14:22:02
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-07-12 09:01:11 Hacking to the Gate
9.09 liên tục vì cái giói hạn với cái sai số :v
2015-07-11 08:05:38 Ðẹp Trai Là Thế
9,09 =)) số đẹp ghê ta!
2015-07-06 16:17:30 trần thị quỳnh châu
làm theo hướng dẫn, đã giải ra đáp án của test ví dụ, nhưng vẫn 0 điểm là sao?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.