Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LATGACH4 - Lát gạch 4

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/latgach4


Cho một hình chữ nhật kích thước 2xN (1<=N<10^9). Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1x2 và 2x1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng diện tích nào của hình chữ nhật không được lát.

Input

Gồm nhiều test, dòng đầu ghi số lượng test T ( T<=100 ). T dòng sau mỗi dòng ghi một số N.

Output

Ghi ra T dòng là số cách lát tương ứng lấy phần dư cho 111539786.

Example

Input:
3
1
2
3


Output:
1
2
3

Được add lên bởi technolt

Được gửi lên bởi:sieunhan
Ngày:2009-04-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Thầy Đỗ Đức Đông

hide comments
2009-04-23 10:48:27 RR
Bai nay chang can cong thuc gi ca, su dung nhung suy luan binh thuong va 1 so kien thuc nhat dinh de lam +_+
2009-04-15 07:09:12 Nguyễn Tuấn Việt Sơn
sách giáo khoa đại số lớp 11(sách nâng cao) phần dãy số có công thức của dãy fibonacci.

Last edit: 2009-04-15 07:10:15
2009-04-13 22:55:27 dhkhtn
SEQ(SPOJ)
2009-04-13 15:14:02 dhkhtn
Tren SPOJ phai dich bai sang tieng Anh:
2009-04-13 14:34:48 Blue Mary
A English version of this problem must be available, or this problem will be hidden.

Edit: I've moved this (too simple, sometimes naive?) problem into tutorial section.
2009-04-13 14:39:48 dhkhtn
no co cong thuc khac. nhung no la so fibo, dung ma tran de tinh.
2009-04-13 11:56:07 Tue Le
Ủa cái này có công thức ah!
Lúc em add bài không nghĩ là nó có công thức :D
2009-04-13 08:17:26 Thiêm Nguyễn
http://upload.wikimedia.org/math/4/a/6/4a663415329db4e85d94af193e443af5.png
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.