Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CUTBOARD - Cắt bảng

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274811/problem/E

SNAD muốn cắt một bảng hình chữ nhật kích thước M x N thành các hình chữ nhật con chiều dài hoặc chiều rộng là 1. Mỗi lần cắt như vậy SNAD chỉ có thể cắt trên rìa của bảng hình chữ nhật đó, có nghĩa là có thể chọn 1 trong 4 phương án: cắt dòng đầu tiên, cắt dòng cuối cùng, cắt cột đầu tiên, cắt cột cuối cùng. Tuy nhiên tổng các số trong hình chữ nhật con như vậy không được vướt quá P. Bạn hãy giúp SNAD tìm cách cắt bảng ban đầu thành ít hình chữ nhật con nhất có thể

Input


Dòng đầu gồm 3 số P, N, M (P < 200000000, 0 < M, N < 2001)
M dòng sau mô tả ma trận hình chữ nhật kích thước M x N, các số trên ma trận nhỏ hơn 100000

Output


Ghi số duy nhất là kết quả nhỏ nhất có thể

Example

Input:
12 6 4
6 0 4 8 0 5
0 4 5 4 6 0
0 5 6 5 6 0
5 4 0 0 5 4
Output:
8

Được gửi lên bởi:Trần Hải Đăng
Ngày:2010-05-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:POI 2005

hide comments
2010-05-08 02:38:55 viet


Last edit: 2010-05-12 02:16:31
2010-05-08 02:10:29Last edit: 2010-05-09 01:36:50
2010-05-08 02:03:14 Trần Hải Ðãng
Ok cảm ơn bạn đã ghóp ý về bộ test, bộ test đã được cập nhật lại, có vẻ có người đã mất AC
2010-05-08 01:45:03 Trần Hải Ðãng
Đã bảo đề bài không có test này mà, luôn có kết quả
2010-05-08 01:34:06 vietLast edit: 2010-05-12 02:16:52
2010-05-07 19:30:06 Trần Hải Ðãng
Test này ra 5 rồi
2010-05-07 11:20:45 viet


Last edit: 2010-05-12 02:17:05
2010-05-06 15:09:04 viet


Last edit: 2010-05-12 02:17:19
2010-05-06 11:54:31 viet


Last edit: 2010-05-12 02:17:37
2010-05-05 07:47:14 Voyage
Theo đề gốc thì cách cắt luôn tồn tại, bạn có thể yên tâm :)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.