Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Cắt bảng Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
30 124 121 0 3 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-05-08 04:01:35 Trần Hải Đăng 100 18.02 65M

C++

4.3.2

2 2010-06-27 16:52:05 RR 100 13.17 49M

CPP

3 2011-05-28 07:53:46 Thanh Nguyen 100 10.56 39M

PAS-FPC

4 2011-07-17 12:50:04 ɐoɥuɐʌ 100 11.31 79M

C++

4.3.2

5 2011-07-17 12:51:25 ɐoɥuɐʌ 100 11.66 79M

CPP

6 2012-03-08 03:41:21 Any fool will do 100 14.77 62M

PAS-FPC

7 2013-01-31 11:02:49 con_nha_ngheo 100 11.26 92M

PAS-FPC

8 2013-06-02 15:42:16 100 13.61 64M

C++

4.3.2

9 2013-06-28 18:02:28 trẻ trâu sủa gâu gâu 100 11.68 49M

C++

4.3.2

10 2013-08-14 18:14:26 Cao Viên Viên 100 15.20 62M

PAS-FPC

11 2015-07-08 15:37:19 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 1.24 127M

CPP

12 2016-01-02 15:43:29 Tai Khoan Chung 100 1.54 33M

C++

4.3.2

13 2017-03-31 08:03:50 Blitzkrieg 100 0.68 92M

PAS-FPC

14 2017-12-05 16:43:48 『 NewL 』 100 0.62 96M

PAS-FPC

15 2010-12-22 11:11:08 ngockingspeed 56.25 2.65 31M

PAS-FPC

16 2012-01-02 11:07:18 MinhThao 56.25 4.35 62M

PAS-FPC

17 2012-06-28 16:02:31 vo danh 56.25 4.39 62M

PAS-FPC

18 2012-10-12 11:13:56 Thỏ con làm bánh 56.25 3.54 33M

CPP

19 2013-01-31 08:05:31 . 56.25 4.66 77M

PAS-FPC

20 2010-05-11 17:27:08 50 2.60 15M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.