Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CON - Vòng tròn số

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/con


Các phần tử của dãy số a[1], a[2], ..., a[n] được xếp lần lượt lên 1 vòng tròn theo chiều kim đồng hồ.

Người ta xây dựng dãy số b[] bằng cách tính lần lượt: b[i] = a[i-1] + a[i] + a[i+1], với i = 1, 2, ..., n và quy ước a[0] = a[n], a[n+1] = a[1].

Cho dãy số b[], tìm dãy số a[].

Input

Dòng đầu ghi n là số phần tử của 2 dãy số (3 <= n <= 100000)

Dòng thứ 2 ghi n số nguyên b[1], b[2], ..., b[n] (1 <= b[i] <= 100000)

Output

Một dòng duy nhất chứa n số nguyên a[1], a[2], ..., a[n]. Nếu có nhiều đáp án đúng, chỉ cần ghi ra 1 trong số đó.

Example

Input:
4
3 4 4 4

Output:
1 1 2 1

Được gửi lên bởi:Race with time
Ngày:2009-03-28
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2011-04-17 16:52:45 KHD


Last edit: 2012-10-27 04:26:25
2011-04-17 14:43:11 T_
truong hop n mod 3 = 0 kho xu qua
2011-03-14 12:59:29 Kimo
ko biết đề có luôn có đáp án ko nhỉ?
2010-12-02 11:21:45 Bop to the TOP...
đề hay đấy


Last edit: 2010-12-02 11:29:24
2010-07-10 16:28:57 kunn
bài này luôn đảm bảo có đáp án ạ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.