Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CON - Vòng tròn số

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/con


Các phần tử của dãy số a[1], a[2], ..., a[n] được xếp lần lượt lên 1 vòng tròn theo chiều kim đồng hồ.

Người ta xây dựng dãy số b[] bằng cách tính lần lượt: b[i] = a[i-1] + a[i] + a[i+1], với i = 1, 2, ..., n và quy ước a[0] = a[n], a[n+1] = a[1].

Cho dãy số b[], tìm dãy số a[].

Input

Dòng đầu ghi n là số phần tử của 2 dãy số (3 <= n <= 100000)

Dòng thứ 2 ghi n số nguyên b[1], b[2], ..., b[n] (1 <= b[i] <= 100000)

Output

Một dòng duy nhất chứa n số nguyên a[1], a[2], ..., a[n]. Nếu có nhiều đáp án đúng, chỉ cần ghi ra 1 trong số đó.

Example

Input:
4
3 4 4 4

Output:
1 1 2 1

Được gửi lên bởi:Race with time
Ngày:2009-03-28
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2018-08-07 17:11:16
trâu cx AC

Last edit: 2018-08-07 17:11:37
2018-08-07 16:52:26
Ai muốn tham khảo thì đây nhé :vvv
http://bit.ly/2smop7J

Last edit: 2019-01-11 17:40:01
2014-07-09 19:20:09 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
cái bài ni test n mod 3=0 khó quá ngồi mò rờ may vẫn ac
2014-07-09 19:19:41 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
PhanTom 1 2 3 là test không có kết quả với N mod 3=0 thì tổng của các i mod 3=1 phải bằng tổng các i mod 3=2 và tổng của các i mod 3=0
2014-07-08 10:48:07 Lollipop
1 2 3 test nàu thì sao @@
2013-09-18 17:14:18 anh chỉ yêu mình em.....TP.....
ko có đáp án ghi cái chi đây
2012-07-04 12:08:31 2ez
có test nào n mod 3 = 0 ko ạ!
2012-05-27 13:09:13 Củ Lạc Giòn Tan


Last edit: 2012-05-28 10:35:42
2012-04-11 14:08:37 Lucking


Last edit: 2012-04-11 14:08:59
2011-09-24 14:35:45 mr_pi
trường hợp n mod 3 = 0 có 2 trường hợp
1 là vô nghiệm
2 là có vô số nghiệm
mình làm mãi vẫn bị TLE :(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.