Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CAR - Lập lịch sửa chữa ô tô

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/car


Một cơ sở sửa chữa ô tô có nhận n chiếc xe để sửa. Do các nhân viên làm việc quá lười nhác nên đã đến hạn trả cho khách hàng mà vẫn chưa tiến hành sửa được chiếc xe nào. Theo hợp đồng đã ký kết từ trước, nếu bàn giao xe thứ i quá hạn ngày nào thì sẽ phải trả thêm một khoản tiền phạt là A[i].
Ông chủ cơ sở sửa chữa quyết định sa thải toàn bộ công nhân và thuê nhân công mới. Với lực lượng mới này, ông ta dự định rằng để sửa chiếc xe thứ i sẽ cần B[i] ngày. Vấn đề đặt ra đối với ông là phải lập lịch sửa tuần tự các chiếc xe sao cho tổng số tiền bị phạt là ít nhất.

Yêu cầu: Hãy lập lịch sửa xe giúp cho ông chủ cơ sở sửa chữa ô tô.

Download test và solution tại đây.

Input

• Dòng 1: Chứa số n (n ≤ 10000)
• Dòng 2: Chứa n số nguyên dương A[1], A[2], ..., A[n] (1 ≤ A[i] ≤ 10000)
• Dòng 3: Chứa n số nguyên dương B[1], B[2], ..., B[n] (1 ≤ B[i] ≤ 100)

Output

• Dòng 1: Ghi số tiền bị phạt tối thiểu
• Dòng 2: Ghi số hiệu các xe sẽ tiến hành sửa chữa, theo thứ tự từ xe được sửa đầu tiên đến xe sửa sau cùng

Example

Input:
4
1 3 4 2
3 2 3 1

Output:
44
4 2 3 1 

Xong công việc 4 vào cuối ngày 1 => phải trả 2 * 1 = 2 .
Xong công việc 2 vào cuối ngày 3 => phải trả 3 * 3 = 9.
Xong công việc 3 vào cuối ngày 6 => phải trả 6 * 4 = 24 .
Xong công việc 1 vào cuối ngày 9 => phải trả 1 * 9 = 9 .
Vậy tổng cộng phải trả 44 .

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-02-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:20000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Mr Le Minh Hoang

hide comments
2021-05-27 18:00:23
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/CAR
2017-12-16 08:38:00
kham khảo lời giải chi tiết:
https://vietcodes.github.io/code/121/
2017-11-23 10:21:38
nhật hào sạch

Last edit: 2018-01-16 14:47:55
2017-11-21 05:08:34
Sao tải test lại không có gì?
2017-11-02 10:25:20
hào sạch
2017-09-25 18:07:17
A[i]/B[i] sort => AC
2016-09-21 09:33:00
http://shink.in/yRFIO

2016-09-21 09:32:13
mình đã thử và thành công
http://shink.in/yRFIO
2016-09-21 09:17:07
Code AC:
http://shink.in/yRFIO
2016-05-13 16:53:00
qs không random cũng được bà con à
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.