Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11ROOKS - Hai quân xe

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/c11rooks


Hai quân xe được đặt tại hai ô khác nhau trên một bàn cờ vua có NxN ô. Mỗi ô của bàn cờ có một giá trị từ 0 đến 1000.

Một ô trong bàn cờ được gọi là bị tấn công nếu ô đó cùng hàng hoặc cùng cột với ít nhất một quân xe. Hai ô vuông có chứa quân xe được xem như không bị tấn công.

Bài toán đặt ra là tìm cách đặt hai quân xe lên bàn cờ, để tổng giá trị các ô bị tấn công là lớn nhất.

Dữ liệu

  • Dòng 1: Số nguyên dương N (2 ≤ N ≤ 300).
  • N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm N số. Đây là giá trị của các ô trên bàn cờ.

Kết quả

  • Tổng lớn nhất tìm được.

Ví dụ

Input Output

3
0 1 4
3 0 2
1 4 1

15

4
0 1 1 1
1 0 4 3
0 1 3 5
0 0 2 5

23
5
4 2 2 3 3
4 2 1 4 0
1 3 4 0 1
4 3 0 2 3
0 0 3 0 4 
40

Giải thích

  • Vị trí đặt hai quân xe trong ví dụ 1 là (1, 1) và (2, 2)
  • Vị trí đặt hai quân xe trong ví dụ 2 là (1, 3) và (1, 4)
  • Vị trí đặt hai quân xe trong ví dụ 3 là (2, 5) và (4, 3)

Giới hạn

  • Có 60% số test, 2 ≤ N ≤ 100

Được gửi lên bởi:Quan To
Ngày:2012-10-28
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2019-07-08 04:37:36
test 1dùng ô (1,1) và (3,3) chứ
2018-12-04 17:53:21
Code AC:
https://ideone.com/F5WQX1
-N.D.B- bielts_1111

Last edit: 2018-12-04 17:54:04
2018-04-13 05:30:47
code AC
http://bfy.tw/FvnK

Last edit: 2018-04-13 05:32:34
2016-11-02 16:35:24
Code pascal:
http://shink.in/lEzq9
2016-08-16 02:05:40
tham khảo :v http://ouo.io/RVeqWT
2016-02-03 10:52:50
THAM KHAO: http://codevnspoj.blogspot.com/
2015-12-29 10:33:37 minhsn
trau cung ac. de vl
tham khao tai thiendia,com
2015-10-27 19:53:41
Blog Thuật toán SPOJ hy vọng giúp được cho mọi người : http://www.oni.vn/uR57W
2014-04-03 17:01:06 Bitagi97
hai quân dk đặt cùng 1 ô ko hè
2012-11-01 14:09:39 treesseven
bai nay co' test hiem khong ma cham toan 90 vay :((
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.