Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AVLBIT - Dãy cấp số cộng

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274766/problem/J

        Một dãy cấp số cộng là một dãy số mà 2 cặp phần tử liên tiếp bất kỳ có hiệu bằng nhau và khác 0. Trường hợp dãy số chỉ gồm 2 số khác nhau vẫn tính là một dãy cấp số cộng

        Ví dụ:   2, 5 là dãy cấp số cộng.

                    8, 3 là dãy cấp số cộng.

                   1, 2, 3, 4, 5 là dãy cấp số cộng.

                    11, 8, 5, 2 là dãy cấp số cộng.

                    1, 2, 4, 5, 7 không phải là dãy cấp số cộng.      

      Cho một dãy số A gồm N số nguyên dương. Cho Q truy vấn dạng (x, y). Mỗi truy vấn yêu cầu kiểm tra xem đoạn từ x tới y có phải là hoán vị của một dãy cấp số cộng không.

Dữ liệu vào

       Dòng đầu chứa 2 số nguyên N, Q.

       Số thứ i trong N số ở dòng thứ 2 là Ai.

       Dòng thứ i trong Q dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên x, y mô tả truy vấn thứ i.

 

Dữ liệu ra

       Gồm Q dòng.

       Dòng thứ i trong Q dòng sẽ trả lời cho truy vấn thứ i.

       In ra YES nếu đoạn từ x tới y là hoán vị của một dãy cấp số cộng. Ngược lại thì ghi ra NO.

Ràng buộc

       11 test có N, Q <= 1000 .

       10 test có N <= 1000, Q <= 10^6 .

       10 test có N <= 10^5, Q <= 10^5.

          A<= 10^9

 

Ví dụ


    Dữ liệu vào

     Dữ liệu ra

 5 2

 1 3 2 5 4

 1 5

 2 4

 YES

 NO 

Được gửi lên bởi:CoderPTNK1114
Ngày:2013-07-12
Thời gian chạy:0.200s-0.600s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2016-11-06 14:31:45
Chỉ thấy BIT chứ chưa thấy AVL =))
2016-09-24 15:54:25
Code:
http://shink.in/4lHkL
2016-08-29 05:44:34 Lê Hoàng Vũ
Đừng sài kiểu tệp
Mình đọc vào bằng tệp có 77,42đ
Còn ko sài tệp lên 96,77đ
Chả hiểu sao @@
2015-12-16 16:05:41 nghị péo


Last edit: 2015-12-16 17:10:51
2015-12-03 16:50:47 Lương Ðức Tuấn Ðạt
90.32 là TLE hay WA nhỉ, O(n * log2(n) + Q) mà vấn TLE
2015-10-25 04:53:14 Ho Hoang Hiep-A2k41pbc
dung scanf prinf moi AC
dafuqqqqqqqqqq
2015-07-29 12:20:21 Bitagi97
>.< chuan
2014-05-22 05:36:28 Anh Duc Le
Cài đặt mệt >.<
2014-05-09 19:33:15 Chuyên Triết Tổng Hợp
bằng 1 cách kì diệu nào đó, mình bị sai 3 test, 1 cái ở sub1, 2 cái ở sub2 :))
2013-08-15 15:48:24 Cao Viên Viên
PS ơi cho mình hỏi , bài mình bị WA hay TLE vậy ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.