Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 4849 52.45
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 4017 36.92
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 1641 24.85
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 2547 23.76
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1285 27.56
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1390 23.57
2785    Các thùng nước IOIBIN 1575 34.41
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 1872 35.04
3883    LATGACH3 M3TILE 960 52.43
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 373 55.19
3928    Counting Digits MDIGITS 270 31.71
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 263 41.18
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 832 46.60
3936    Repair City Hall MCITYHAL 740 52.70
3940    Sum of Primes MPRIME1 773 51.81
3969    M&M Game MMMGAME 268 54.37
3973    0 0 Pairs M00PAIR 632 31.42
4008    Con Voi MCONVOI 209 34.54
4031    Mass of Molecule MMASS 881 55.59
4035    NERED MNERED 220 66.50
4082    BLAST MBLAST 703 58.27
4203    Double Queue MSE07B 443 31.24
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 292 44.88
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 30 13.78
4257    First Number MDIGITS2 1798 82.53
4778    MZVRK TPMZVRK 83 30.81
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 252 10.57
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 887 44.63
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 572 38.58
9129    MAXNUM MAXNUM 531 25.40
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.