Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 4972 52.33
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 4106 36.71
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 1678 24.68
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 2611 23.67
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1305 27.67
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1422 23.44
2785    Các thùng nước IOIBIN 1616 34.38
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 1918 35.12
3883    LATGACH3 M3TILE 982 52.34
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 381 54.41
3928    Counting Digits MDIGITS 272 31.69
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 263 41.18
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 834 46.65
3936    Repair City Hall MCITYHAL 744 52.60
3940    Sum of Primes MPRIME1 782 51.60
3969    M&M Game MMMGAME 274 54.68
3973    0 0 Pairs M00PAIR 636 31.51
4008    Con Voi MCONVOI 216 34.77
4031    Mass of Molecule MMASS 888 55.49
4035    NERED MNERED 221 66.59
4082    BLAST MBLAST 721 58.23
4203    Double Queue MSE07B 462 30.94
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 314 44.63
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 35 13.25
4257    First Number MDIGITS2 1826 82.70
4778    MZVRK TPMZVRK 83 30.81
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 273 11.00
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 904 44.71
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 575 38.61
9129    MAXNUM MAXNUM 536 25.47
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.