Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 4713 52.70
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 3933 37.12
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 1569 24.76
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 2495 23.74
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1257 27.44
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1352 23.51
2785    Các thùng nước IOIBIN 1508 33.90
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 1801 34.80
3883    LATGACH3 M3TILE 925 52.48
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 366 54.83
3928    Counting Digits MDIGITS 267 31.61
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 258 41.08
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 814 46.56
3936    Repair City Hall MCITYHAL 722 52.52
3940    Sum of Primes MPRIME1 760 51.78
3969    M&M Game MMMGAME 258 53.78
3973    0 0 Pairs M00PAIR 620 31.28
4008    Con Voi MCONVOI 198 34.46
4031    Mass of Molecule MMASS 859 55.13
4035    NERED MNERED 208 66.41
4082    BLAST MBLAST 681 58.54
4203    Double Queue MSE07B 430 30.89
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 282 45.06
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 28 13.64
4257    First Number MDIGITS2 1774 82.37
4778    MZVRK TPMZVRK 81 30.77
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 238 10.53
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 857 44.52
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 554 39.03
9129    MAXNUM MAXNUM 527 25.42
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.