Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 5130 52.47
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 4211 36.71
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 1716 24.57
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 2729 23.75
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1346 27.80
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1457 23.44
2785    Các thùng nước IOIBIN 1655 34.59
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 1966 35.30
2788    Xử lý số nguyên lớn BIGNUM 1414 22.93
3883    LATGACH3 M3TILE 997 52.44
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 385 54.37
3928    Counting Digits MDIGITS 277 31.63
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 266 41.24
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 838 46.74
3936    Repair City Hall MCITYHAL 751 52.82
3940    Sum of Primes MPRIME1 785 51.68
3969    M&M Game MMMGAME 276 54.55
3973    0 0 Pairs M00PAIR 642 31.42
4008    Con Voi MCONVOI 225 33.76
4031    Mass of Molecule MMASS 900 55.45
4035    NERED MNERED 224 66.03
4082    BLAST MBLAST 730 58.48
4203    Double Queue MSE07B 469 31.16
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 328 43.87
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 36 13.58
4257    First Number MDIGITS2 1849 82.83
4778    MZVRK TPMZVRK 84 30.23
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 288 11.13
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 921 44.86
7999    Các băng đảng PBCGANGS 639 31.42
9014    Phép chia hết PBCDIV 804 20.34
9129    MAXNUM MAXNUM 538 25.42
9390    Dãy số vòng tròn PTQMSEQ 385 17.61
9615    Tìm xâu LTPMSEQ 781 33.56
9682    Bí hiểm RIDDLE 452 36.54
10201    Số khiêm tốn C11HUM 163 31.59
10204    Khuyến mãi C11KM 501 27.01
11780    Sắp xếp VMSORT 906 92.03
15349    Các lá bài Blackjack NDCCARD 1065 93.63
15364    Forever Alone Person ONE4EVER 429 93.77
21674    dynamic LCA HBTLCA 205 25.05
21733    PKADKP PKADKP 36 55.71
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.