Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 5215 52.43
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 4282 36.57
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 1765 24.62
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 2776 23.75
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1364 27.68
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1499 23.51
2785    Các thùng nước IOIBIN 1693 34.55
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2024 35.40
3883    LATGACH3 M3TILE 1004 52.53
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 391 54.63
3928    Counting Digits MDIGITS 277 31.54
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 267 41.30
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 845 46.76
3936    Repair City Hall MCITYHAL 756 52.92
3940    Sum of Primes MPRIME1 786 51.70
3969    M&M Game MMMGAME 277 54.63
3973    0 0 Pairs M00PAIR 648 31.53
4008    Con Voi MCONVOI 232 33.82
4031    Mass of Molecule MMASS 921 55.29
4035    NERED MNERED 224 65.87
4082    BLAST MBLAST 735 58.46
4203    Double Queue MSE07B 483 31.35
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 331 43.94
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 37 13.57
4257    First Number MDIGITS2 1861 82.89
4778    MZVRK TPMZVRK 84 30.23
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 298 11.14
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 929 44.83
7999    Các băng đảng PBCGANGS 649 31.55
9014    Phép chia hết PBCDIV 812 20.37
9129    MAXNUM MAXNUM 541 25.43
9390    Dãy số vòng tròn PTQMSEQ 388 17.52
9615    Tìm xâu LTPMSEQ 788 33.68
9682    Bí hiểm RIDDLE 456 36.47
10201    Số khiêm tốn C11HUM 165 31.81
10204    Khuyến mãi C11KM 513 26.92
11780    Sắp xếp VMSORT 919 92.05
15349    Các lá bài Blackjack NDCCARD 1083 93.68
15364    Forever Alone Person ONE4EVER 439 93.46
21674    dynamic LCA HBTLCA 212 25.02
21733    PKADKP PKADKP 37 55.56
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.