Yu LeoShin

@yuleoshin

Viet Nam, Long An

Institution: THPT Chuyen Long An

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

DTTUI1 SUBSTR
LINEGAME
NKBUS
NKCITY
NKINV
QBMST
QBSELECT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

GAME3112
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.