Trần Quốc việt

@xice2002

Viet Nam, son la

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

C11PAIRS MINK
C11TRCNT MSE07B
CPPSET NKLINEUP
GSS PNUMBER
KAGAIN POST3
LQDDIV QMAX2
MEDIAN VMCANDLE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CHEAT
YPKTH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.