Nguyễn Thành Đạt

@unoobale

Viet Nam, Hà Nội

Institution: THPT KHTN

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AREA KQUERY POST
BWPOINTS LATGACH4 QBMST
CINEMA LQDDIV SUBSTR
COWGIRL LUBENICA TJALG
DHLOCO NKINV VMHCN
DQUERY ONE4EVER VMST
IOIBIN PBCDEM

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.