Huynh Thai Tung

@uf2as410

Viet Nam, Bin Thun

Institution: THĐ

TT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CRYPTKEY KPLANK MORSEDEC NKSP QBSCHOOL TWOSUM
AMSSEQ DEMSO KQUERY MPILOT NKTABLE QBSEGPAR V11WATER
ANT DGOLD KQUERY2 MPRIME NKTEAM QBSELECT V8ORG
AREA DHEXP LATGACH MSE07B NKTICK QBSEQ V8SCORE
AUCTION DHFUNC LATGACH4 MTWALK NOIXICH QBSQUARE V8SORT
AZNET DISNEY1 LCA MYSTERY NPR QBSTR VBF1
BASEH DISNEY2 LEM1 NDCCARD NTSEQ QBTICKET VBF2
BCDIV DTKSUB LEM3 NK05MNIM NTTREE QHROAD VBGRASS
BEADSNB DTTUI1 LEM5 NK2MFS NUMBER QMAX VBOARD
BGMINE ELEVATOR LEM6 NKABD ONE4EVER QMAX2 VCOLDWAT
BIGNUM FBRICK LINEGAME NKBRACKE ORDERSET QTREE3 VCOWFLIX
BINARY2 FIRS LIQ NKBUS PALINY QTREEX VECTOR
BINLADEN FLOYD LIS NKCABLE PARIGAME ROADS VMGOLD
BLGEN FOCUS LITES NKCITY PBCGANGS SCOLLECT VMMTFIVE
BONES FSELECT LNACS NKCNT1 PBCWATER SEC VMSALARY
BONUS FWATER LQDDIV NKCNT2 PBCWRI SETNJA VMST
BOSS GPMB LTPMSEQ NKDIVSEQ PCIRCLE SHHV VMSUBSTR
C11BC2 GRAPH_ LUBENICA NKFLOW PNUMBER SKFIB VMUNCH
C11CAVE GSS LUCKYNUM NKGOLF POST SOPENP VNEMPIRE
C11ID HAF1 M3TILE NKGUARD POST3 SPBINARY VOLIS
C11KM HEAP1 MATCH1 NKINV PTRANG SPSEQ VOSMAXK
C11PAIRS HIREHP MAUGIAO NKJUMP PWALK STABLE VOSPLAY
C11PF HSPC14I MAXARR1 NKLEAGUE PYRAMID2 STMERGE VOSSEQ
C11PNUM HSPC14J MAXARR2 NKLETTER QBAGENTS SUBSTR VOSSEVEN
C11SEQ ILSMATH MAXARR3 NKLINEUP QBBISHOP SUMTREE VOXOR
C11STR2 INKPRINT MAXCUB NKLP QBBUILD SUMXOR VRATF
C11WATER INSUL MCITYHAL NKNUMFRE QBGAME TCDFZ VSTEPS
CAR IOIBIN MDIGITS2 NKONEARC QBHEAP TEST VUKVN
CBUYING JEDNAKOS MECUNG NKPALIN QBHV THEME WCALC
CENTRE28 JEWELNB MEDIAN NKPOLI QBMARKET TJALG WORDCNT
CHAIN2 KAGAIN MESSAGE NKPOLICE QBMAX TORCH XMAS
CHATCHIT KBUILD MINCUT NKPOS QBMSEQ TPTICKET YPKTH
CMP KCOLLECT MINK NKRACING QBMST TRAFFICN
COWGIRL KDIFF MINROAD NKREZ QBPAL TRAVEL12
CRATE KGSS MIXUP2 NKSEQ QBPOINT TREENUM
CREC01 KINV MMASS NKSEV QBRECT TWINSNOW
CRECT KMIN MMMGAME NKSGAME QBROBOT TWO

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CUTSEG DIFF GANNHAT MULONE SHTH
CUTSEQS DQUERY HBTLCA NEAREST
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.