Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

CONNECTE NKCABLE POST
LIQ NKLINEUP
LOTT NKMSG
MINK NKPALIN
MMMGAME NKREZ
MYSTERY NKTHEME
NKBUS PNUMBER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CTNOWN MCONVOI QBSEQ
FLOYD NKTEST
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.