Tran Duong Ngoc Tuan

@tuanrint

Viet Nam, Tam Ky

Institution: Đại Học Quảng Nam

I like algorithm, I like Java and I like G++

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.