Trung Phu

@trunghoho

Viet Nam, Hung Yen

Institution: CHY

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB NBFA PERIODNB REFORM
BEADSNB NBFD PVOI14_1 ROBOCON
BFCHAL NBFM PVOI14_2 TOURS13
FIBVAL NETWRKNB PVOI14_3 TRAVEL12
HAM12 NKONEARC PVOI14_4 VBF2
JEWELNB NKTOSS PVOI14_5
JOBSET PALINY QUEENNB

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.