@trungamser

Viet Nam

Institution: HNUE High School for Gifted Students

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

CHATCHIT LIQ STRANGE
CMOUSE MEO TCONCERT
CMP MOVE12 VBF2
DTTUI1 NKLINEUP VCOWCAR
FOCUS PBCFIBO XMAS
GAME3112 POST3
KPLANK QTBIT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

AE5A1 EGG KQUERY2 PBCISPIS QMAX
C11GAME1 HEAP1 LATGACH PNUMBER TPTICKET
CHEAT HUGEKNAP LQDRECT QBHEAP WORDCNT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.