Trần Gia Nguyên

@trangianguyen

Viet Nam, bến tre

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BESTSPOT MINCUT NKRACING QBROBOT SUBSTR
C11STR2 MINROAD NKREZ QBSCHOOL TJALG
COMNET NKBM NUMBER QBSELECT TNHWIFI
FLOYD NKCITY PWALK QBSEQ TWOOPERS
MATCH1 NKFLOW PWRFAIL ROADS
MESSAGE NKGUARD QBBISHOP STMERGE
MILITARY NKH QBMST STNODE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

AREA TEST
DTCSTR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.