Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BRACKET NK2MFS PTREE TJALG
COWGIRL NKPATH QBSELECT VMDAOBIT
CPPSET NORMA QMAX VMUNCH
KMEDIAN ORDERSET QMAX2
LEM4 PATULJCI SHHV
LIS PBCSEQ SPBINARY
NEAREST POST2 TCDFZ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.