@toan_kt_tin

Viet Nam

Institution: TH chuyen kon tum

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

CBUYING NKTHEME
NETACCEL VDANGER
NK2MFS
NKBAS
NKMINES
NKPATH
NKRAIN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

STRANGE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.