Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BGBOARD FIRS NUMCON VOSTR
BGTRAVEL FWATER PALINY VPARTSUM
BLOPER GSS QMAX2
C11KM LASCALE SMAX
CARDS NKFLOW SUBSTR
DTKSUB NKLP TJALG
FERRIES NKNUMFRE VOSMAXK

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

MEDQUERY
VOXOR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.