Kien LeTr

@tkien_hue304

Viet Nam, Hue

Institution: Trường Quốc Học Huế

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ CENTRE28 HAM12 MESSAGE1 NKPOS QBGAME TOURS13
ANT CHAIN2 HEAP1 MINCUT NKRACING QBHEAP TRAVEL12
AUCTION CHATCHIT HELPPM MINROAD NKREZ QBMARKET TREAT
BALLGMVN CHEER HOUSES MIXUP2 NKSEQ QBMSEQ TREELINE
BASEH CHESSCBG INSUL MOVE12 NKSGAME QBRECT TTRIP
BCDIV CMP IOIBIN MPRIME NKSP QBROBOT UPGRANET
BGBOARD CNMARBLE JEWELNB MYSTERY NKSTEP QBSCHOOL V11WATER
BGMAGIC COLLECT KAGAIN NK2MFS NKTICK QBSELECT V8ORG
BGMINE COLOREC KBUILD NKABD NKTREE QBSTR V8SCORE
BGSTRING COMNET KINGDOM NKBAS NOIXICH QBTICKET VBOARD
BGTRAVEL COUNTCBG KMIN NKBM NOTE QBTRANS VCOLDWAT
BIGNUM COWGIRL KPLANK NKBUS NTPFECT QMAX VCOWFLIX
BINLADEN CRATE LANDK NKCABLE NUMCON QMAX2 VDANGER
BINTREE CRITICAL LATGACH NKCITY OPTCUT QOS VECTOR
BLGEN CROSS12 LATGACH4 NKDEC ORGAN QTDIVSEQ VMPIZZA
BONES CRUELL LCA NKDIVSEQ PAGODA QTSEQ VMRR
BONUS CRUELL2 LCS2X NKFLOW PALINY QUAD VMTREE
BONUS13 CRYPTKEY LEM1 NKGOLF PARIGAME REFORM VMUNCH
BWPOINTS CTNBULLS LEM2 NKGUARD PBCPOINT ROBOCON VNCUT
C11BC2 CTNEWS LEM3 NKH PBCSEQ ROTATION VNEMPIRE
C11BEAU DHLOCO LEM6 NKINV PBCWRI SAFENET2 VODIVIDE
C11CAVE DHRECT LINEGAME NKJUMP POST SEARCH VOGAME
C11ID DIGIT0 LIQ NKLETTER PRAVO SEQ198 VOMARIO
C11PAIRS DTTUI1 LIS NKLINEUP PTRANG SKPV15_5 VOMOVREC
C11PNUM FIBVAL LITES NKMAXSEQ PVOI14_1 SQUARES VOROOM
C11PRIME FINDNUM LNACS NKNET PVOI14_3 STABLE VOSRTRI
C11SEQ FIRS LUBENICA NKNUMFRE PWALK STMERGE VOSTR
C11STR2 FSELECT MAXARR1 NKONEARC PWRFAIL STNODE VOXOR
C11TOUCH FWATER MBUS NKPALIN QBBISHOP SUBSTR VRATF
C11TRCNT GRAPH_ MDOLLS NKPATH QBCIRARC TFIELD VSTEPS
CBUYING HAF1 MEO NKPOLICE QBDIVSEQ TJALG WEATHER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11KM TCDFZ XOR
ITREE TEST
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.