Time Limit

@time_limit_127

Viet Nam, BR-VT

Institution: THPT Chuyên Lê Quý Đôn Vũng Tàu

Học

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB C11SUM FINDNUM LQDRECT NKMAXSEQ QBDIVSEQ THEME
ADBRACK C11TRCNT FIRS LSFIGHT NKMINES QBGAME TJALG
ADS C11WATER FLOYD LUCKYNUM NKNUMFRE QBHEAP TNHWIFI
ALADDIN CAR FSELECT MACHINE NKONEARC QBHV TOURS13
ALERT CASTLE FWATER MAXARR1 NKPALIN QBMARKET TRAFFICN
ALLOW CBUYING GONDOR MAXARR2 NKPATH QBMAX TRAVEL12
AMSSEQ CENTRE28 GPT MAXCUB NKPOLI QBMSEQ TREAT
ANT CHAIN2 GRAPH_ MCARDS NKPOS QBMST TREELINE
AREA CHATCHIT GSS MCOINS NKRACING QBPAL TTRIP
AREATRI CHEAT HAF1 MDIGITS2 NKREZ QBPOINT TWO
ASSIGN1 CHEER HAM12 MDOLLS NKSEQ QBRECT UPGRANET
AUCTION CHNTOWER HEAP1 MELE2 NKSEV QBROBOT V11WATER
AZNET CINEMA HELPPM MESSAGE NKSGAME QBSCHOOL V8ORG
BALLGMVN COIN34 HIREHP MESSAGE1 NKSP QBSEGPAR V8SCORE
BASEH COLLECT HIWAY MFISH NKSTEP QBSELECT VBF1
BCDIV COLOREC HOUSES MILITARY NKTICK QBSEQ VBGRASS
BEADSNB COMNET HP09ANTS MINCUT NKTRIO QBSQUARE VBOARD
BESTSPOT COMPUTER IDCODE MINK NOIXICH QBSTR VCOLDWAT
BFCHAL CON INCVN MINROAD NTHUGE QBTICKET VCOWFLIX
BGMINE COND INSUL MIXUP2 NTSEQ QBTRANS VDANGER
BIGNUM COUNTCBG INTEGER7 MJOURNEY NTTREE QHROAD VECTOR
BINARY COUNTPL IOIBIN MMASS NUMBER QMAX VMCANDLE
BINARY2 COWGIRL IVANA MMOD29 NUMCON QMAX2 VMDOTA
BINLADEN CPPSET JOBSET MOVE12 OPTCUT QOS VMQUABEO
BINTREE CRATE KAGAIN MPILOT PALINY QTDIVSEQ VMRR
BIRD CREC01 KBUILD MPRIME PARIGAME QTSEQ VMUNCH
BLGEN CRITICAL KDEL MRECT1 PBCDEM QUAD VNEMPIRE
BONES CROSS12 KDIFF MSE07B PBCDIV RBULL VODIVIDE
BONUS CRUELL2 KINV MSTICK PBCGANGS REFORM VODONCAY
BONUS13 CRYPTKEY KMIN MTWALK PBCSEQ REVAMP VOGAME
BOSS CTNBULLS KPLANK MULONE PBCWATER RIDDLE VOGCDSUM
BRACKET CTNOWN KQUERY MYSTERY PCIRCLE ROADS VOHAUCAN
BRTREE DGOLD KQUERY2 NDCCARD PCYCLE ROBOCON VOIEXAM
BWPOINTS DHEXP KTUAN NETACCEL PIZZALOC ROTATION VOITSORT
C11ANT DHFRBUS KVIP NK05DSRT PNUMBER SCOLLECT VOLIS
C11BC1 DHLOCK LABUDOVI NK05MNIM POST SEC VOMOVREC
C11BC2 DHLOCO LASCALE NK2MFS POST3 SEQ198 VOROOM
C11BEAU DHRECT LATGACH NKABD POTATO SHHV VOSEXP
C11CAL DHSERV LATGACH4 NKBUS POWER SKFIB VOSLIS
C11CAVE DIGIT0 LCA NKCABLE PTRANG SMARTDOG VOSMAXK
C11GAME2 DQUERY LCS2X NKCARD PVOI14_2 SPBINARY VOSNET
C11HUM DTDOI LEM1 NKCITY PVOI14_3 SPSEQ VOSSEQ
C11ID DTGAME LEM3 NKDIVSEQ PVOI14_4 STABLE VRATF
C11KM DTKSUB LINEGAME NKGIFTS PVOI14_5 STMERGE VSTEPS
C11PAIRS DTTUI1 LIQ NKGOLF PWALK STONE1 VUKVN
C11PNUM DTTUI2 LIS NKGUARD PWRFAIL SUBSTR WCALC
C11PRIME EGG LITES NKINV PYRAMID2 SUMS WEATHER
C11SEQ ELEVATOR LNACS NKJUMP QBAGENTS SUMXOR WORDCNT
C11SEQ3 EQSTR LOTT NKLEAGUE QBBISHOP TAYTRUC YUGI
C11STAR ETF LQDDIV NKLETTER QBBUILD TCDFZ ZABAVA
C11STR2 FIBVAL LQDGONME NKLINEUP QBCIRARC TFIELD

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CLOCK HUGEKNAP KCOLLECT MEDIAN PALINX SHTH STRANGE
CUTSEQS ILSMATH KSPREE OWN2 PTQMSEQ SOPENP SUPERSUM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.