Thanh Bui

@tienthanh411

Finland, Espoo

Institution: Aalto university

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS KSPREE NKNL2 THEME
AREATRI MINK PWALK
ASSIGN1 MLASERP PWRFAIL
CVJETICI MMAXPER QBBISHOP
CWAY NKMOBILE QBMST
DEMSO NKMSG TABLIC
KRUS NKNL TELEPORT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALERT CUTSEQS LABUDOVI
CTREE KQUERY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.