Pham Dung

@ti18padung

Viet Nam, Ha Noi

Institution: LGBT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AREA METERAIN REFORM
BALLGMVN MINROAD SAFENET2
CAPITAL NKFLOW SUBSTR
CRITICAL NKLINEUP
CRYPTKEY POST
CUTSEQS QBMARKET
LCS2X QBMSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CPPSET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.