thu tran

@thutran0713

Viet Nam, KH

Institution: KH

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BLGEN NKCITY
HSPC14A PALINY
IOIBIN POST
LUBENICA QBMST
MYSTERY QTLOVE2
NDCCARD SUBSTR
NETACCEL TAYTRUC

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

QBBUILD
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.