Thanh Trung

@thth_it_ga

Viet Nam, Ha Noi

Institution: Ha Dong

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

CMP NKSGAME QMAX
LIQ NKTICK STRANGE
MAXARR1 PALINY SUBSTR
MULONE PNUMBER WORDCNT
NKCABLE POST
NKINV POST3
NKLINEUP QBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

KINV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.