Death C

@thanhan_17

Viet Nam, Quảng Ngãi

Institution: CLK

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COIN34 INSUL MESSAGE NKSGAME QBPOINT VBGRASS
ADS COLLECT INTEGER7 MINCUT NKSTEP QBRECT VBLOCKS
ALADDIN COLOREC IOIBIN MINK NKTARDY QBROBOT VBOARD
AMSSEQ COMNET ITREE MINROAD NKTEAM QBSCHOOL VCOLDWAT
ANT COMPANY3 JEWELNB MMASS NKTEST QBSEGPAR VCOWCAR
AREA COUNTCBG JOBSET MMAXPER NKTICK QBSEQ VCOWFLIX
ASSIGN1 COUNTPL KAGAIN MMMGAME NKTREE QBSQUARE VDANGER
AUCTION COWGIRL KBUILD MMOD29 NKTRIO QBSTR VECTOR
AZNET CREC01 KDEL MOVE12 NOIXICH QBTICKET VKNIGHTS
BAOVE CRITICAL KDIFF MPILOT NSP QMAX2 VM15SWAP
BARICAVN CROSS12 KGSS MPRIME NTPFECT QTGIFT1 VMCANDLE
BASEH CRUELL KMIN MPRIME1 NTSEQ QTSEQ VMCOMP
BCDIV CRYPTKEY KPLANK MRECAMAN NTTREE ROADS VMMTFIVE
BCHESS CTNEWS KSPREE MSE07B NUMBER ROBOCON VMPIZZA
BESTSPOT CTREE LATGACH MSTICK NUMBERS ROCKS VMQUABEO
BFCHAL CUTSEQS LATGACH4 MSTRING NUMCON ROTATION VMRELATE
BGMINE CWAY LCA MTOTALF ONBRIDGE RTF VMRR
BGTRAVEL DAMAGE LCS2X MTREE ONE4EVER SAFENET2 VMSALARY
BIGNUM DEGREE LEM MTWALK OPTCUT SBOOST VMSORT
BILL DHEXP LEM1 MULONE PAGODA SEARCH VMSUBSTR
BINLADEN DHFUNC LEM2 MYSTERY PALINY SEARCH1 VMTEST
BINPACK DHLOCK LEM3 NBFA PARIGAME SPBINARY VMUNCH
BINTREE DHLOCO LEM5 NBFD PBCDIV SQUARES VNCUT
BLOPER DHRECT LGAME NBFM PBCFIBO STABLE VNEMPIRE
BONES DHTABLE2 LIQ NCOB PBCGANGS STMERGE VO17LAN
BONUS DIGIT LIS NDCCARD PBCJUMP STNODE VO17PHD
BOSS DTDOI LITES NETACCEL PBCPOINT SUBSTR VOBRACK
BWPOINTS DTKSUB LNACS NK2MFS PBCSEQ SUMS VOCACTUS
C11BC2 DTTUI1 LQDBUS NKABD PBCWATER SUMXOR VODIVIDE
C11CAL ELEVATOR LQDGONME NKBAS PBCWRI TAXID VOGAME
C11CAVE ENET LQDRACE NKBM PCIRCLE TAYTRUC VOITSORT
C11HUM EQSTR LTPMSEQ NKBUS PCONTEST TBIKE VOJLEV
C11ID ETF LUBENICA NKCABLE PETROLM TEST VOJUSER
C11KM FIBVAL LUCKYNUM NKCITY PNUMBER TFIELD VOLAND
C11PAIRS FINDNUM M00PAIR NKCNT1 POST THEME VOLIS
C11PF FIRS M3TILE NKDIVSEQ POST3 TJALG VOMOVREC
C11PINES FLOYD MACHINE NKEDIT POTATO TOPALIN VORAIN
C11PNUM FSELECT MAJMUN NKFLOW POWER TOTALODD VOROOM
C11PRIME FWATER MARS NKGOLF PTQMSEQ TOURS13 VOSMAXK
C11SEQ3 GAME3112 MATCH1 NKINV PTRANG TRAFFICN VOSNET
C11STR2 GCDSUM MAUGIAO NKJUMP PVOI14_2 TRAVEL12 VOSSEVEN
C11TCT GPMB MAXARR1 NKLETTER PWALK TREAT VOSTR
C11TRCNT GRAPH_ MAXARR2 NKLINEUP PWRFAIL TRILAND VOTREE
C11WATER HAF1 MAXCUB NKLP QBBISHOP TRIPOD2 VOXOR
CAPITAL HAM12 MAXNUM NKMAXSEQ QBCIRARC TTRAVEL VRATF
CAR HBTLAST MBEEWALK NKMINES QBCOND TTRIP VSTEPS
CBUYING HBTLCA MBIPALIN NKNUMFRE QBDIVSEQ TWO WCALC
CENTRE28 HEAP1 MBLAST NKONEARC QBGAME TWOSUM WEATHER
CHATCHIT HELPPM MCITYHAL NKPALIN QBHEAP UPGRANET WORDCNT
CHEAT HIREHP MCOINS NKPATROL QBHV V11WATER XAYNHA
CHEER HOUSES MCONVOI NKPOLICE QBMAX V8ORG XMAS
CINEMA HSPC14I MDIGITS NKRACING QBMSEQ V8SCORE YUGI
CMP HSPC14J MDIGITS1 NKREZ QBMST VBF1 ZABAVA
CNMARBLE ILSMATH MDIGITS2 NKSEQ QBPAL VBF2

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALAKE CPRIME GOLD NKBRACKE POST2 SKFIB
COND DTGAME LASCALE PAGAIN SHHV STRANGE
CP FLOW1 LQDDIV PALINX SHTH TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.